Matematika

Způsob vybírání a druhy aplikací pro výuku matematiky

Aplikace pro matematiku byly vybírány tak aby zahrnovali učivo všech ročníků na základní škole. Mezi toto učivo patří malá a velká násobilka, sčítání a odčítání, zlomky a další. Kromě počítání je nedílnou součástí matematiky také geometrie, a proto byly do testování zařazeny i aplikace zaměřující se na geometrii, a to ať už teoreticky nebo prakticky. Některé z aplikací jsou koncipovány jako hry, a i takové byly do výběru zařazeny. Právě tyto druhy aplikací můžou neoblíbený předmět, jakým je matematika ozvláštnit a zpříjemnit žákům jeho výuku.

Matematika – příklady na sčítání, odčítání, násobení

Cena: zdarma

Vydavatel: Zdenek Jonas

Ročník: 1.- 4. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,2 / 5

Popis:

Aplikace zahrnuje učivo základní školy pro první až čtvrtý ročník. Kromě obyčejných druhů příkladů si můžeme zvolit i netradiční způsoby procvičování. Kromě tradičních příkladů pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zde najdeme taky sčítání a odčítání pod sebou, dělení a násobení pod sebou se zbytkem a beze zbytku, ale také speciální cvičení sloužící pro procvičení numerického myšlení. Prvním z nich je doplňování čísel do trojúhelníku za dodržení určitých pravidel a druhým je dopočítávání čísel do rámečků dle určité formy. U obou možností se jedná spíše o oddychové procvičování s prohlubováním logického myšlení. Každý ze zvolených typů příkladů má ještě volbu rozsahu čísel, kterých se mají příklady týkat. Uživatel tak může počítat příklady do 10, do 100 nebo do 1000. V případě násobilky si může zvolit, chce-li velkou nebo malou násobilku. Poslední možností, kterou jde v hlavním menu před samotným procvičováním nastavit je druh odpovědi. Buď lze odpovídat výběrem ze čtyř nabízených možností nebo napsáním výsledku pomocí klávesnice.

Návrh využití:

Z této aplikace může učitel žákům zadávat domácí úkoly. Vždy zadá za úkol určitou oblast, kterou žák doma vypracuje a učitel ji následně může zkontrolovat pomocí dosažené úrovně, kterou aplikace zaznamenává. Žák si může také samostatně procvičovat a opakovat před testem nebo písemkou.

Testování:

Aplikace rozsahově učivem zastupuje zhruba první až čtvrtý ročník. Velkým plusem je volba druhu procvičování, což může žáky motivovat více k procvičování matematiky, neboť mechanické počítání příkladů není tak záživné, jak když si může žák vyzkoušet více metod.

Matematikus 9

Cena: zdarma + možnost dokoupit rozšířené verze (74 Kč – 299 Kč)

Vydavatel: Apabil

Ročník: 8. – 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,7 / 5

Popis:

Aplikace Matematikus 9 je určena pro souhrnné opakování učiva matematiky ve vyšších ročnících na druhých stupních základních škol. Aplikace funguje na principu testování znalosti žáků z různých druhů příkladů z matematiky. Lze si vybrat, zda chceme cvičný nebo ostrý test. Liší se pouze v tom, že ostrý test je časově omezený. Každý test se skládá z dvaceti různých příkladů (rovnice, nerovnice, zlomky, slovní úlohy…). Jedná se o uzavřené i otevřené otázky, kdy uživatel vyplňuje nejčastěji číselný výsledek. U každého testu lze hned při vyplňování zobrazit správné řešení. Po dokončení testů nalezneme jejich seznam v hlavním menu. Jednotlivé dokončené testy je možné zobrazit a vidíme tak správné a chybné odpovědi i se správným řešením. Jednotlivé druhy příkladů jsou rozděleny do skupin a vidíme procentuální úspěšnost za daný okruh.

Návrh využití:

Aplikace je vhodná pro celkové zopakování velké části učiva z druhého stupně základní školy. Využití se tak nabízí pro žáky, kteří chtějí jít na střední školy, kde musí vykonat přijímací zkoušku z matematiky. Aplikace by měla žákům pomoct se na tuto zkoušku připravit. Využít aplikaci lze i jinak, a to například před velkými testy, které zahrnují větší šíři učiva. Procvičování typů úkolů, které aplikace obsahuje může být užitečné také při přípravě na srovnávací SCIO testy, které se na některých základních školách píší v 6. a 9. ročníku.

Testování:

Aplikace v základní verzi obsahuje vždy jen dvacet otázek na jeden test. Je však možné zakoupit si rozšířené verze (od 74,- do 299,-), které rozšiřují počet příkladů a další funkce (různá nastavení testů).

Aplikace je graficky přehledná. Jedinou grafickou nevýhodou a zároveň nevýhodou ovládání byla tlačítka, která měla různé symboly, ale nebyla popsána. Tato tlačítka zajišťovala pohyb v aplikaci a bylo tak zapotřebí se prvně naučit, co které tlačítko znamená a jakou má funkci, aby bylo možně se v aplikaci pohybovat.

Matematika Testy – Cvičení z matematiky

Cena: zdarma

Vydavatel: Eductify

Ročník: 1. ročník – SŠ

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,4 / 5

Popis:

Jedná se o další výukovou aplikaci od společnosti Eductify, tentokrát pro výuku matematiky. Sestavení aplikace a její nabízené možnosti jsou téměř stejné jako u ostatních předmětů. Aplikace zahrnuje učivo celé základní školy. Z širokého okruhu učiva zde najdeme například trojčlenku, rovnice a nerovnice, funkce, násobilku, příklady z geometrie, sčítání a odčítání, zlomky, mocniny a odmocniny a spoustu dalších druhů příkladů. Testy lze rozčlenit dle učiva nebo dle ročníků. Kromě testů je zde i teoretickou část, která vždy vysvětluje problematiku daného tématu. V menu si uživatel může zobrazit dosažené výsledky nebo statistiku svých absolvovaných testů. Ani tentokrát nechybí možnost tvorby učebního plánu, kdy aplikace podle nastaveného rozvrhu upozorňuje na učivo, které se má v daný čas studovat.  

Návrh využití:

Využití této aplikace se nabízí ve více směrech. Mohou ji využít žáci na procvičování učiva před zkoušením nebo testem. Aplikace může posloužit také pro doplnění a procvičení znalostí z matematiky. Učitelé mohou aplikaci využít při vytváření své přípravy na hodinu. K tomuto účelu jim poslouží teoretická část. Aplikaci mohou využít i při vlastním výkladu (místo učebnice).

Testování:

Aplikace běžela bez problému na více zařízeních. Jejím kladným bodem je šíře učiva, která zahrnuje velkou část témat základních škol. Ne všechny testy a témata však byly přístupné. Některé bylo podle aplikace třeba dokoupit. Cena plné verze se všemi tématy je 59 Kč/1 měsíc, 199 Kč/1 rok nebo 299 Kč/navždy. Jejich koupě však nebyla při testování možná, neboť ji Google Play na určitou dobu přerušil.

Vzorečků – Offline

Cena: zdarma + možnost dokoupení vzorců (46,90 Kč za položku)

Vydavatel: E-learning

Ročník: 6. ročník – SŠ

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,2 / 5

Popis:

Aplikace slouží jako úložna matematických vzorců, které potřebujeme při výpočtech v každodenní matematice. Aplikace rozděluje vzorce do několika kategorii. Najdeme zde kategorie: Geometrie, Algebra, Trigonometrie, Rovnice, Analytická geometrie, Derivát, Integrace, Matice, Pravděpodobnost a statistika, Transformace a Převody jednotek. Poslední doplňující skupinou jsou Matematické triky, které obsahují různé matematické vychytávky na snadnější výpočty.

Po rozbalení vybrané skupiny vzorců se rozbalí podmenu, kde si můžeme vybrat vzorce pro konkrétní výpočet. Po konečném výběru se nám zobrazí stránka s potřebnými vzorečky a převody pro konkrétní problematiku.

Návrh využití:

Na základních školách je možné tuto aplikaci využít nejen v hodinách matematiky, ale i v hodinách fyziky při výpočtech příkladů. Může nahradit sáhodlouhé zapisování vzorců do sešitu a jejich následné hledání při výpočtech. Takhle má žák v aplikaci potřebné vzorce přehledně pohromadě a může je kdykoliv během chvíle využít.

Další možností využití je při učení na přijímací zkoušky, kdy musí žáci znát různé vzorce. Důležitou součástí jsou také převody jednotek, ze kterých může učitel udělat cvičení a žák pomoci aplikace může převody snadněji vypočítat.

Testování:

Aplikace je jednoduchá. Dobré je rolovací menu, kdy má uživatel stále před očima všechny vzorce možné k zobrazení.  Trošku pokulhává zobrazování vzorců, které je zobrazeno na malé ploše, vzorce se střídají s obrázky a může tak dojít k záměně. Některé vzorce jsou přístupné pouze po zaplacení poplatku.

Matematika: Formule geometrie

Cena: zdarma

Vydavatel: profamath

Ročník: 6.- 9. ročník

Jazyk: angličtina

Hodnocení: 3,8 / 5

Popis:

Jak již název prozrazuje, tak se jedná o aplikaci s matematickými vzorečky. Po spuštění aplikace se dostaneme na hlavní obrazovku, která nám nabízí možnost výběru geometrického tvaru. Poté je ještě upřesnit konkrétnější tvar (Př. Trojúhelník -> rovnoramenný trojúhelník). Po konkrétním výběru se nám zobrazí náčrt geometrického tvaru, se znázorněnými potřebnými prvky a pod obrazcem máme vypsány všechny vzorce, které se pro výpočet u tohoto tvaru používají.

 Návrh využití:

Matematické vzorečky je možné využít při vysvětlování látky učitelem přímo v hodinách. Tyto vzorečky nahradí klasické papírové tabulky s vypsanými vzorci. Dále tato aplikace může pomoct žákům při vypracování domácích úkolů.

Testování:

Aplikace je jednoduchá a snadno pochopitelná i pro začínající uživatele. Graficky je přehledná a vzorce jsou vhodně barevně rozděleny a nemůže tak dojít k jejich záměně. Kladně hodnotím popsané náčrtky, které vzorce doplňují a usnadňují tak jejich pochopitelnost.

GeoGebra Geometrie

Cena: zdarma

Vydavatel: International GeoGebra Institute

Ročník: 6.- 9. ročník

Jazyk: čeština

Hodnocení: 4,3 / 5

Popis:

Aplikace GeoGebra Geometrie je zaměřená na výuku geometrie a rýsování. Po jejím spuštění se nám zobrazí velká rýsovací plocha, kterou lze pomocí dvou prstů zvětšit. Ve spodní části je umístěn panel s nástroji, které jsou potřeba k rýsování. Nástroje jsou rozděleny do několika skupin. První skupina „Nástroje“ obsahuje základní nástroje jako bod, přímku nebo úsečku. Druhá skupina „Úpravy“ umožňuje mazání, kopírování nebo přemísťování již narýsovaných souborů. Třetí skupina „Konstrukce“ nám umožňuje narýsovat kolmice, osy úseček, rovnoběžky, osy úhlů nebo tečny. Ve čtvrté skupině nalezneme spíše nástroje pro výpočet a rýsování dle zadaných rozměrů. Lze tak narýsovat úsečky určitých vzdálenosti, úhly o daných hodnotách nebo si vypočítat obsah již narýsovaných tvarů. Další dvě skupiny s názvy „Body“ a „Přímky“ nám umožňují rýsování bodů, průsečíků, přímek, polopřímek, úseček, vektorů nebo lomených čar. Skupina „Kružnice“ nabízí rýsování daných kružnic nebo libovolných kružnic pomocí kružítka, polokružnic, kruhových výsečí nebo oblouků. Poslední dvě skupiny umožňující rýsování jsou skupiny s názvy „Mnohoúhelníky“ a „Kuželosečky“.  Ty nabízí rýsování parabol, hyperbol, pravidelných a vektorových mnohoúhelníků nebo elips. Předposlední skupina slouží pro posunutí obrazců o určitý vektor, otočení obrazců o určitý úhel a můžeme díky ní narýsovat osově nebo středově souměrná tělesa. Poslední skupina s názvem ostatní umožňuje rýsování od ruky, a to buď pomocí pera, které narýsuje přesný tvar, který uživatel namaluje nebo pomocí objektu od ruky, který se snaží odhadnout, jaký objekt chtěl uživatel namalovat a dorýsuje jej tak za něj. Výhodou této volby je, že nemusí být uživatel tak přesný, a i přesto může díky pomoci aplikace nakreslit dokonalý obrazec. Speciální volbou aplikace je ukazovátko, které umožňuje při rýsování změnit tloušťku čáry, barvu čáry nebo také vybarvit obrazec a případně jej smazat.

Návrh využití:

Využití aplikace se nabízí v hodinách matematiky při výuce geometrie. Aplikace může posloužit pro zpestření výuky, kdy může být použita místo klasického rýsování na papír nebo do sešitu. Vhodnější může být i pro mladší žáky nebo žáky s tělesnými problémy, kterým může dělat problém například zacházení s kružítkem nebo pravítkem.

Testování:

Vzhledem k velkému množství negativních komentářů se od ní příliš neočekávalo. Dokázala ovšem příjemně překvapit. Kromě svých výhod, ale měla také své nevýhody.

Jednou z nevýhod bylo, že pro více možností rýsování se muselo několikrát rozbalovat menu a nebyly zobrazeny hned všechny možnosti (volby) k rýsování. Naopak výhodou bylo „nekonečně“ možné zvětšování pracovní plochy. Dalo se na ní teda narýsovat velké množství obrazců.

Aplikace běžela na všech zařízeních bez problému. Spotřebovávala ale vetší množství baterie než jiné aplikace.

Vědecká kalkulačka

Cena: zdarma

Vydavatel: Meonria

Ročník: 6.- 9. ročník

Jazyk: neurčeno

Hodnocení: 4,5 / 5

Popis:

Jedná se o aplikaci, která nahrazuje běžně vědecké kalkulačky. Najdeme zde většinu funkcí, které jsou obsaženy u průměrných až nadprůměrných kalkulaček. Základní možností je přepínání mezi výpočty ve stupních a radiánech.  Dále jsou zde obvyklé funkce jako mocniny/odmocniny, logaritmické funkce, procenta nebo goniometrické funkce. Každé tlačítko má vždy možnost dvou voleb a mezi nimi lze přepínat pomocí funkce SHIFT. Výhodou oproti běžným kalkulačkám je historie, která umožňuje si pamatovat více než 100 příkladů pozpátku.

Návrh využití:

Aplikaci mohou žáci využít v hodinách i mimo ně, potřebují-li vypočítat nějaký složitý příklad. Mobilní telefon má dnes téměř každý žák a nemusí tak nosit kalkulačku. Pomoci může i učitelům, kteří mohou nosit o jednu pomůcku méně.

Testování:

Kalkulačka fungovala bezchybně, udávala správné výsledky ve velmi rychlém časovém úseku a nebyla vůbec náročná na hardware, tudíž pracovala bez záseků. Menší nevýhodou je volba barev pro tlačítka a popisky, na kterou byl potřeba větší jas a po delší době z ní bolely oči.